Stimaţi Colegi,

Va informam că în data de 18.02.2010, în sala Amsterdam din cadrul RIN Grand Hotel din Bucureşti, a avut loc o întâlnire a membrilor AAIR pentru documentarea şi informarea acestora, în cadrul activităţii denumite generic „Conferinţa Trimestrială AAIR”.

 

La Conferinţă au fost prezente şi alte persoane interesate de materia auditului intern din România, respectiv dl. Tiberiu TUDORAN, director general al UCAAPI şi dl. Liviu TOADER, prim-vicepreşedinte al Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici – SNFP.

 

Conferinţa a avut 3 puncte de dezbatere, respectiv :

- Prezentare Studiu CBOK – dna. Daniela DĂNESCU, CIA, CGAP;

- Prezentare propuneri de noi standarde şi modificări IIA - dna. Ruxandra BILIUS , CIA, preşedintele AAIR;

- Demersuri AAIR privind proiectul UCAAPI de modificare/completare a Legii 672/2002 privind auditul public intern – dl. Ionel ALBU – vicepreşedinte AAIR, moderator subiect;

 

1. Referitor la Studiul CBOK pentru anul 2010, participanţii au fost informaţi de către dna DĂNESCU că Fundaţia de Cercetare din cadrul Institutului Auditorilor Interni (IIARF) continuă cel mai amplu studiu realizat în materie de audit intern, cu scopul de a identifica stadiul actual al profesiei de auditor intern la nivel global.

Studiul  a avut ca obiective înţelegerea rolului unic si valorii aduse de auditul intern in organizaţiile din întreaga lume, dar şi că acesta va continua să aducă valoare organizaţiilor.

Programul de cercetare CBOK a fost realizat prin efortul comun  la nivel global al IIA, IIARF si al  IIA locale, deci inclusiv în cadrul IIA România.

AAIR a transmis membrilor o invitaţie de participare prin e-mail în perioada 15 martie-21 martie 2010, chestionarul a fost disponibil şi online (www.theiia.org/global-survey) şi v-am adresat invitaţia să vă exprimaţi opinia profesională în materie de audit intern în perioada 15 martie – 17 mai 2010.

Puteti vizualiza intreaga prezentare accesand link-ul de mai jos:

http://www.aair.ro/new4/fisiere/AAIR_prezentare_CBOK_survey_18_febr_2010.pdf

 

2. Referitor la propunerile de noi standarde şi modificări propuse de IIA, dna BILIUS (care este şi preşedintele în exerciţiu al Consiliului Director şi al AAIR) a precizat faptul ca intregul cadru de reglementare a auditului intern (IPPF – International Professional Practice Framework) este revizuit cel putin o data la fiecare trei ani, astfel incat acesta sa ramana actual, relevant si oportun.

Noile propuneri s-au referit atat la introducerea de standarde noi, cat si la modificari si completari aduse standardelor existente, interpretarilor acestora si glosarului de termeni, in vederea imbunatatirii coerentei si claritatii.

In vedera modificarii, institutul global (IIA) a supus aceste propuneri unui proces de consultare, care a fost deschis in perioada 15 februarie – 14 mai 2010.

Mai multe informatii puteti afla din prezentare (accesand http://www.aair.ro/new4/fisiere/PropuneriModifStandarde_18Febr2010.pdf), precum si de pe paginile de internet ale IIA Global:

Linkpentru accesarea intructiunilor de completare

http://www.theiia.org/download.cfm?file=73755

 

Link pentru accesarea Chestionarului

http://iiasurvey.theiia.org/flashsurvey/se.ashx?s=0B87D7844DFAA21F

 

3. Discuţiile la punctul trei privind modificările propuse de UCAAPI la Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern au fost moderate de către dl. Ionel ALBU, vicepreşedinte al Asociaţiei.

Din discuţiile purtate pe marginea acestui subiect, a reieşit faptul că propunerea actuală a UCAAPI (2009) de modificare a Legii 672/2002, vine pe un precedent creat încă din anul 2007 când s-a iniţiat o altă astfel de propunere; la acel moment atât AAIR cât şi mulţi alţi practicieni ai profesiei de audit intern au făcut propuneri în sensul îmbunătăţirii legii şi le-au transmis la UCAAPI spre analiză şi includere în proiectul de modificare la care se lucra în acel moment.

UCAAPI a răspuns oficial că vor fi analizate în considerare toate propunerile, dar se constată că în actualul proiect de modificare nu se regăsesc aceste aspecte.

 

 

De asemenea, prin conţinutul acestui proiect, au fost perpetuate în continuare aceleaşi confuzii privind sfera de cuprindere a auditului intern, care restricţionează intervenţia auditorilor în alte zone decât cele cuprinse în art. 3 din Legea nr. 672/2002, respectiv activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă; constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.

 

Menţinerea sub această formă a sferei auditului intern a ridicat şi ridică în continuare probleme auditorilor interni care funcţionează în entităţi care au organizată activitatea de audit intern conform Legii nr. 672/2002, dar care nu gestionează fonduri şi/sau patrimoniu public, aflându-se în acelaşi timp sub autoritatea unei entităţi publice. În aceste situaţii, nici invocarea Standardelor de audit intern acceptate la nivel internaţional nu îi ajută foarte mult pe auditorii interni în abordarea corespunzătoare a activităţii specifice, atâta timp cât legea impune o anumită sferă de activitate, aspect care contravine flagrant Standardelor.

 

Deşi se recunoaşte că Legea 672/2002 a atins de mult momentul în care trebuia actualizată, totuşi s-a afirmat că modificările şi completările propuse de UCAAPI nu acoperă integral necesităţile impuse în actuala conjunctură de dezvoltare a auditului intern, inclusiv din sistemul public. Mai mult, în prezent, în România există doi reglementatori în domeniul auditului intern: CAFR, pentru auditul intern desfăşurat în entităţi organizate după legea societăţilor comerciale şi ale căror situaţii financiare sunt supuse auditului financiar şi UCAAPI pentru entităţile publice care utilizează fonduri publice şi administrează patrimoniu public. Se remarca necesitatea că în România ar trebui să existe un singur reglementator al funcţiei de audit intern, reglementare bazată pe Standarde.

 

Conferinţa a fost informată că în data de 16.02.2010, reprezentanţi ai conducerii AAIR a avut o întâlnire cu reprezentanţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (Secretarul General, conducerea UCAAPI şi conducerea DAPI) la care s-a arătat deschidere pentru acţiunile Asociaţiei (implicare în finalizarea standardului ocupaţional, unele proiecte ale UCAAPI, etc) şi s-a hotărât încheierea unui protocol de colaborare între AAIR şi UCAAPI.

De asemenea, în data de 15.02.2010 a avut loc o şedinţă a Comitetului pentru Audit Public Intern – CAPI unde s-au dezbătut punctele de vedere primite de la cei care au fost consultaţi cu privire la propunerea de modificare a Legii 672/2002; datorită numărului mare de propuneri venite din partea celor interesaţi, s-a hotărât retragerea proiectului de modificarea Legii 672/2002 in forma actuala şi rediscutarea acestuia.

 

UCAAPI consideră că cele două componente ale modificării, respectiv cooperarea pe plan local în domeniul auditului intern şi atestarea auditorilor interni sunt fundamentale pentru progresul funcţiei de audit la nivel naţional, dar trebuie promovate în condiţii de totală transparenţă şi dialog. În acest context, U.C.A.A.P.I. aşteaptă observaţii, propuneri de îmbunătăţire, sugestii de la toţi cei interesaţi (practicieni sau nu), cu menţiunea că acestea vor fi prelucrate şi avute în vedere la definitivarea proiectului de modificare a legii.

 

A fost în derulare la nivelul UCAAPI un proiect de twinning finanţat din fonduri europene, avand ca obiective atât creşterea nivelului calitativ de pregătire profesională a auditorilor interni din sistemul public (activitatea de certificare este un punct distinct în programul acestui twinning) cât şi implementarea aspectelor privind cooperarea la nivelul administraţiei publice locale.

 

La începutul lunii martie 2010, Ministerul Finanţelor Publice a organizat un simpozion, activitate în cadrul căreia vor fi dezbătute principalele observaţii pe marginea proiectului de modificare a Legii 672 de către reprezentanţi ai structurilor de audit organizate la nivel central sau local, de reprezentanţii A.A.I.R., ai Curţii de Conturi, ai A.N.F.P. şi ai celorlalţi actori care sunt implicaţi în materia auditului intern.

 

AAIR a considerat că deschiderea UCAAPI de a colabora cu toţi actori implicaţi în domeniul auditului intern ar fi trebuit să se manifeste de mai multă vreme, dar si-a asumat  faptul că nici AAIR dar nici UCAAPI nu au făcut tot ceea ce era necesar pentru o colaborare mai bună, în beneficiul auditorilor interni.

 

De asemenea, la nivelul U.C.A.A.P.I. a fost elaborat Standardul ocupaţional al profesiei de auditor intern pentru sectorul public, tocmai pentru a da mai multă importanţă acestei profesii dar UCAAPI recunoaşte că la elaborarea acestui material nu s-a consultat cu nimeni.

Această afirmaţie a determinat intervenţia mai multor participanţi care au precizat că UCAAPI nu s-a consultat niciodată cu auditorii interni şi nici nu i-a sprijinit pentru ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea cu mai multă uşurinţă şi eficienţă.

 

Întrebări precum …

 

- de ce trebuie să existe mai multe categorii de auditori interni în România?

 

- de ce nu există o singură astfel de funcţie care să fie reglementată de un singur organism?

 

- de ce sunt doi reglementatori de audit intern în România?

 

- de ce UCAAPI a manifestat timp de aproape 7 ani lipsa de transparenţă în colaborarea cu instituţiile publice/auditorii interni în dezvoltarea profesiei şi a reglementărilor specifice?

 

- de ce se afirmă ca Legea nr. 672/2002 este emisă în spiritul Standardelor, dar în cuprinsul ei sunt reglementări care de fapt contrazic Standardele?

 

- cine are interes ca Legea nr. 672/2002 să prezinte în continuare aceleaşi confuzii, aspecte care împiedică auditorii interni să se exprime la adevărata lor valoare?

 

- de ce certificarea propusă de UCAAPI este considerată mult mai benefică (dar neţinând cont de costurile bugetare, în condiţiile stadiului economiei româneşti) decât certificarea şi recunoaşterea internaţională data de IIA prin calificările clasice (CIA, CGAP, CFSA, CCSA) dar cu bani de la cei interesaţi de dezvoltarea profesiei?

 

- în condiţiile în care UCAAPI are atribuţii privind dezvoltarea materiei de audit intern în sistemul public, trebuind să manifeste transparenţă decizională şi încurajarea colaborării în materie iar Legea nr. 672/2002 este de fapt pusă în practică de auditorii interni care reprezintă un excelent feed-back privind coerenţa reglementărilor din lege, de ce a fost nevoie ca aceştia să se adreseze SNFP tocmai pentru a rezolva unele responsabilităţi ale UCAAPI?

 

si multe altele, au animat lucrarile si dialogul intre participanti.

 

In cuvântul alocat Conferinţei, SNFP a afirmat că sprijină şi va sprijini în continuare auditorii interni care sunt funcţionari publici şi sunt membri ai acestui sindicat.

 

De altfel, în opinia sindicatului acest proiect de act normativ, prin conţinutul său, a adus mari deservicii acestei activităţi şi a incalcat în mod vădit prevederi ale statutului de funcţionar public. A fost subliniat faptul că se resimte vicierea dialogului social în procesul adoptării acestei legi, iar modul defectuos în care se iau avizele de la entităţile care concură la elaborarea actului normativ, inclusiv invocarea urgentării apariţiei acestuia, a condus la ideea că ceea ce se doreşte prin modificarea Legii 672/2002 nu este în folosul bunei desfăşurări a activităţii instituţionale.

 

Fotografii de la conferinta:

 

 

 

 

Consiliul Director AAIR

 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21